Regulamin Górskiego Biegu Frassatiego 2023

2018-11-07

 1. Cel imprezy. Celem organizacji Górskiego Biegu Frassatiego (nazywanego dalej biegiem) jest:
  1. propagowanie postaci patrona biegu – bł. Piotra Jerzego Frassatiego;
  2. promocja zdrowia i aktywnego trybu życia;
  3. promocja walorów turystycznych Beskidu Małego i gminy Czernichów;
  4. Integracja środowiska biegaczy i miłośników aktywności górskich.
 2. Organizator. Organizatorami Górskiego Biegu Frassatiego jest Instytut Gość Media oraz Fundacja Gość Niedzielny (dalej "Partnerzy"). 
 3. Termin biegu. 17 czerwca 2023 r. start Górskiego Biegu Frassatiego - start masowy o godzinie 9:45.
 4. Miejsce, trasa i dystans. Start i meta biegu zlokalizowane zostaną w centrum Międzybrodzia Bialskiego. O dokładnym miejscu organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej biegfrassatiego.gosc.pl lub mediów społecznościowych. Trasa o dystansie ok. 21,8 km i sumie przewyższeń ok. 1120 m zostanie poprowadzona drogami publicznymi i szlakami turystycznymi/ścieżkami górskimi (ponad 90 proc. trasy) wokół Międzybrodzia Bialskiego.
  1. Przebieg trasy. START: Międzybrodzie Bialskie centrum – niebieski szlak na Nowy Świat – zielony szlak na Gaiki – niebieski szlak przeł. Przegibek (punkt regeneracyjny) – niebieski szlak w stronę Magurki Wilkowickiej (do skrzyżowania szlaków na Sokołówce) – czerwony szlak w stronę Mikuszowic (do skrzyżowania ze szlakiem żółtym) – żółty szlak na Magurkę Wilkowicką (punkt regeneracyjny) – niebieski szlak w kierunku Czupla – czerwony szlak w kierunku Międzybrodzia Bialskiego – META: Międzybrodzie Bialskie.
 5. Limit czasu. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 5 godziny 00 minut (organizator zastrzega możliwość wydłużenia limitu po konsultacji z odpowiednimi służbami - np. policją, sanepidem). Limit pośredni na przeł. Przegibek wynosi 2 godziny. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w regulaminowych limitach nie zostaną sklasyfikowani. Ponadto uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie na przeł. Przegibek zostaną poproszeni o zejście z trasy biegu. Ewentualna kontynuacja wbrew zasadom regulaminu oznacza, że taka osoba nie jest już uczestnikiem biegu i pokonuje trasę jako indywidualny turysta. Powinien w tej sytuacji zdjąć numer startowy.
 6. Znakowanie trasy. Trasa w przeważającej większości jest poprowadzona dobrze oznakowanymi szlakami turystycznymi i to one są podstawowym wyznacznikiem kierunku biegu. Uczestnicy biegu otrzymują mapki ze schematycznym przebiegiem trasy. Ponadto trasa będzie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi (w miejscach zmiany kierunku biegu), jak również taśmami ostrzegawczymi (w regularnych odstępach).
 7. Uczestnictwo w biegu. W Górskim Biegu Frassatiego mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
  1. W dniu biegu mają ukończone 18 lat.
  2. Przedstawią organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na udział w tego typu wydarzeniach sportowych (według formularza dostępnego w biurze zawodów – wzór dostępny na stronie internetowej biegu pod adresem biegfrassatiego.gosc.pl). Złożenie podpisu na oświadczeniu odbywa się w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu startowego.
  3. Zaakceptują regulamin biegu.
  4. Uiszczą opłatę startową w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zapisu na listę startową.
 8. Zgłoszenia, limity i opłata wpisowa. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem panelu rejestracyjnego, do którego link można znaleźć na stronie internetowej biegfrassatiego.gosc.pl, w terminie od 20 lutego 2023 r. (20:00) do 4 czerwca 2023 r. (23:59). W razie wcześniejszego wykorzystania limitu miejsc zapisy zostaną zamknięte przed tym terminem. Limit uczestników wynosi 400 miejsc, w tym 50 miejsc zarezerwowane do dyspozycji organizatora. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność opłacenia wpisowego. Osoby rejestrujące się po 29 maja są zobowiązane do uiszczenia opłaty startowej nie później niż 4 czerwca.
  1. Opłata wpisowa na pokrycie kosztów uczestnictwa w biegu wynosi:
   1. 130,- zł  - o ile dokonana będzie w terminie do 12 kwietnia 2023 r. lub
   2. 150,- zł - o ile dokonana będzie w terminie od 13 kwietnia 2023 r. do 4 czerwca 2023. (ostatnim dopuszczalnym dniem księgowania opłaty startowej jest 5 czerwca).
   3. W przypadku płatności zagranicznych opłata startowa wynosi 28 euro (do 12 kwietnia) oraz 34 euro (płatność od 13 kwietnia do 4 czerwca). 
    Dane do płatności zagranicznych:
    Instytut Gość Media

    Santander Bank Polska

    kod swift: WBKPPLPP

    PL18 1090 2590 0000 0001 2958 7211

    Tytuł płatności: IMIĘ, NAZWISKO, BIEG FRASSATIEGO

   4. Opłata wpisowa jest przeznaczona na cele organizacyjne biegu i atrakcji towarzyszących. Wpłaty należy dokonać przez stronę zapisów do biegu w systemie mikropłatności. 
  2. W razie rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 4 czerwca 2023 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na inna osobę. Warunkiem przeniesienia pakietu jest skuteczne poinformowanie o tym fakcie organizatorów biegu telefonicznie (z numeru podanego przy rejestracji) lub pocztą e-mail (z adresu mailowego podanego przy rejestracji) przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie później niż 4 czerwca 2023 r. Przeniesienie pakietu po 15 maja 2023 r. nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu startowego. Ewentualne rozliczenia z tym związane dokonują się bezpośrednio między osobą przenoszącą i przejmującą pakiet, bez udziału organizatora.
  3. Zawodnicy elity mogą być zwolnieni z opłaty startowej. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie swojego uczestnictwa w biegu organizatorowi drogą mailową do dnia 30 kwietnia 2023 roku oraz akceptacja regulaminu biegu. Zwolnieniu z opłaty startowej podlegają zawodnicy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   - Mężczyźni: posiadający w dniu zgłoszenia ITRA Performance Index na poziomie nie niższym niż 780, lub posiadający w dniu zgłoszenia indywidualny ranking RateMyTrail na poziomie nie niższym niż 780 oraz zwycięzca poprzedniej edycji Górskiego Biegu Frassatiego.
   - Kobiety: posiadające w dniu zgłoszenia ITRA Performance Index na poziomie nie niższym niż 680, lub posiadające w dniu zgłoszenia indywidualny ranking RateMyTrail na poziomie nie niższym niż 780 oraz zwyciężczyni poprzedniej edycji Górskiego Biegu Frassatiego.
  4. W ramach pakietu startowego organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy; usługę elektronicznego pomiaru czasu; napoje i jedzenie na punktach regeneracyjnych; posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu; pamiątkowy gadżet; medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg w limicie czasu; ewentualne dodatkowe gadżety w zależności od hojności sponsorów; mapkę trasy; zabezpieczenie przedmedyczne trasy biegu. Zapisy po 25 maja nie dają gwarancji otrzymania gadżetu i medalu - ten termin jest dla nas ostatecznym terminem zamówienia medali i gadżetów.
 9. Bezpieczeństwo. Górski Bieg Frassatiego jest trudnym technicznie biegiem górskim, w którym uczestnictwo wiąże się z ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników charakterystycznym dla tego rodzaju biegów. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator biegu zapewnia ambulans w strefie start/meta oraz kilka punktów z doraźną pomocą przedmedyczną na trasie zawodów (rozstawienie zespołów w zależności od trudności danego odcinka).
  1. - W razie kontuzji lub problemów zdrowotnych uczestnik biegu jest zobowiązany – o ile jest w stanie – do poinformowania o tym biura zawodów (kontakt telefoniczny podany na stronie internetowej biegu); Biegacze, którzy spotkają na trasie innego uczestnika wymagającego pomocy medycznej, są zobowiązani do jej udzielenia, a w razie konieczności doprowadzenia do najbliższego zespołu medycznego lub poinformowania najbliższego zespołu o zaistniałej sytuacji. W przypadku poważnej kontuzji lub omdlenia należy poinformować niezwłocznie biuro zawodów oraz zaczekać z osobą poszkodowaną na dotarcie zespołu pomocy medycznej. Odmowa lub zaniechanie udzielenia pomocy może skutkować dyskwalifikacją.
   W razie rezygnacji z dalszego uczestnictwa w biegu uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym dyrektora biegu lub koordynatora biura zawodów (numery tel. Zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie). W przeciwnym razie organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji, będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał poinformowania organizatorów o rezygnacji z biegu.
  2. - W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, którym pozwala na to stan zdrowia. Uczestnicy biegną na własną odpowiedzialność, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem podpisywanym w biurze zawodów. W biegu nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji dróg oddechowych.
  3. - Uczestnicy mają obowiązek być wyposażeni w naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów oraz GOPR. Elementem wyposażenia obowiązkowego są również  w bidon/softflask/bukłak/lub jakikolwiek pojemnik z napojem o minimalnej objętości 0,5 l (zalecany jest też osobisty kubek - na punktach regeneracyjnych nie będzie kubków jednorazowych). Obowiązkowym wyposażeniem są też: folia NRC, numer startowy i chip do pomiaru czasu (w numerze startowym). Organizator ma prawo weryfikować wymagane wyposażenie i nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów. W razie wykluczenia uczestnika z biegu na skutek nie dopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi. Wyposażenie może być też kontrolowane na mecie: Brak jednego elementu wyposażenia to kara czasowa 15 min., brak dwóch elementów 30 min, brak trzech oznacza dyskwalifikację.
  4. - Bieg odbywa się po szlakach turystycznych, a w kilku miejscach również po drogach publicznych. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia innym turystom korzystania ze szlaku. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. Szczególną ostrożność należy zwrócić w miejscach przekraczania dróg publicznych (na przeł. Przegibek i na ul. Żywieckiej oraz w początkowym etapie biegu - asfaltowe odcinki szlaku na Nowy Świat - i końcowym - asfaltowe odcinki po wybiegnięciu z lasu, gdzie poruszamy się chodnikiem lub jeśli go nie ma - lewą stroną jezdni).
  5. - Bieg odbędzie się niezależnie od pogody, a decyzję o uczestnictwie podejmuje na własną odpowiedzialność uczestnik biegu. Jednak w razie gwałtownego załamania pogody organizator ma prawo zmienić godzinę startu lub dokonać ze względów bezpieczeństwa modyfikacji trasy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
  6. Najpóźniej dwa dni przed zawodami na stronie internetowej biegu i na fb. biegu opublikowana zostanie krótka odprawa dla uczestników biegu, podczas której przekazane zostaną konieczne informacje bieżące. Zapoznanie się z jej treścią i zastosowanie do zaleceń jest obowiązkowe.
   ZE WZGLĘDU NA WYMAGAJĄCĄ I TRUDNĄ TECHNICZNIE TRASĘ BIEGU ORGANIZATOR ZACHĘCA UCZESTNIKÓW DO WYKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA CZAS BIEGU, OBEJMUJĄCEGO UCZESTNICTWO W TEGO TYPU WYDARZENIACH.
 10. Ochrona przyrody. W lesie jesteśmy gośćmi. Uszanujmy to, jak również inne osoby korzystające w wypoczynku w górach. Zabrania się zaśmiecania terenu, po którym przebiega trasa biegu. Śmieci, które wyprodukują zawodnicy (np. opakowania po żelach, napojach) należy zabrać ze sobą. Kubeczki i inne śmieci wyprodukowane na punktach regeneracyjnych należy pozostawić na tych punktach w workach lub innych miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy biegu.
  Nie stosowanie się do powyższych zasad może skutkować dyskwalifikacją uczestnika.
 11. Punkty kontrolne. Na trasie zlokalizowane zostaną punkty sędziowsko kontrolne. O ich rozmieszczeniu zdecyduje organizator biegu. W związku z tym uczestnicy biegu mają obowiązek biec z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu z przodu (np. na klatce piersiowej lub na wysokości pasa). Biegacze mają też obowiązek potwierdzenia numeru na żądanie sędziego. Nie odnotowanie obecności zawodnika na punkcie kontrolnym skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
 12. Biuro zawodów. Będzie czynne w dniu 16 czerwca od godziny 17 do 21:30 oraz w dniu 17 czerwca od godziny 6:30 do 9:00. O miejscu jego zlokalizowania organizator poinformuje najpóźniej 1 czerwca 2023 r. za pośrednictwem strony internetowej biegu biegfrassatiego.gosc.pl .
  Pakiety startowe odbieramy osobiście. Dla potwierdzenia tożsamości wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
 13. Klasyfikacje i nagrody. Bieg ma charakter towarzyski, jednak prowadzone są również klasyfikacje. Podstawowa klasyfikacją jest klasyfikacja OPEN mężczyzn i OPEN kobiet. Ponadto prowadzone są klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
  - M18/K18 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 2005-1989
  - M35/K35 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 1988-1974
  - M50+/K50+ - zawodnicy/zawodniczki z rocznika 1973 i starsi.
  Nagrody, ich wartość i wysokość są uzależnione od hojności sponsorów. Dekoracja zwycięzców odbędzie się około pół godziny po zakończeniu biegu. Nagrody należy odebrać osobiście w czasie dekoracji po zakończeniu biegu. W przypadku nieobecności na dekoracji osoby nagrodzonej, nagroda przepada.
 14. Protesty zawodnicze. Wszelkie protesty uczestnicy biegu mogą składać maksymalnie do 15 minut po zamknięciu biegu u sędziego głównego biegu lub dyrektora, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł (która będzie zwracana w razie pozytywnego rozpatrzenia protestu). Protesty będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję w składzie wyznaczonym przez organizatorów biegu najpóźniej do pół godziny od zakończenia zawodów.
 15. Liga Biegów Górskich Attiq. Górski Bieg Frassatiego jest biegiem klasyfikowanym w ramach Ligi Biegów Górskich Attiq w najwyższej kategorii M.
 16. Relacja fotograficzna i video. W czasie biegu prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i relacją video z imprezy. Akredytowani fotoreporterzy i filmowcy będą podani na stronie internetowej biegu najpóźniej 10 czerwca 2022 r. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikacje wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie biegu, w mediach i mediach społecznościowych oraz materiałach mających na celu promocję biegu.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej niewyrażenie uniemożliwia organizatorowi wykonanie umowy (fotoreporterzy nie mają możliwości do identyfikacji w czasie biegu zawodników, którzy nie wyrazili zgody na utrwalenie i publikacje wizerunku).

Dane osobowe

Uczestnicy biorący udział w biegu wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, wyrażoną poprzez akceptację tego Regulaminu, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem biegu.

Administratorami danych osobowych uczestników są:

W zakresie przetwarzania danych koniecznych w celu organizacji biegu - współorganizatorzy tj. Fundacja Gość Niedzielny i Instytut Gość Media (dalej jako: „Współadministratorzy”). Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Uczestników. W wyniku wspólnych uzgodnień, Współadministratorzy ustalili, że obowiązki związane z ochroną przetwarzania danych osobowych dot. praw Uczestników, będzie realizował Instytut Gość Media:

 • Administrator danych: Instytut Gość Niedzielny z siedzibą w Katowicach
 • Cel przetwarzania: organizacja Biegu
 • Podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy
 • Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy przy organizacji imprezy Górski Bieg Frassatiego, firmami, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, względnie mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania , ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

W zakresie przeprowadzenia rejestracji w zawodach i pomiaru czasu odrębnym administratorem danych osobowych będzie (z wyłączeniem biegów dziecięcych) – partner Organizatorów: BGTIMESPORT  (dalej „Partner”). Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez rejestrację na platformie Partnera. Dokonując rejestracji, Uczestnik biegu przekazuje swoje dane Partnerowi Organizatorów.

Każdy z administratorów danych osobowych ponosi odrębną odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem przez siebie danych osobowych Uczestników.

W związku z przetwarzaniem danych, uczestnikom przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

Postanowienia końcowe. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji regulaminu należy zadawać pod numerem telefonu 664909239. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji regulaminu i formuły zawodów z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu i fb. wydarzenia.

Regulamin

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 05.12.2023

KONTAKT

biegfrassati@gmail.com
tel.:+48 664 909 239

SOCIAL MEDIA

youtube-icon